Rozdaliśmy ponad 60 ton żywności

Życie wiarą to nie tylko praktyki religijne, ale także czyny miłosierdzia. W naszej parafii przybierają one różnoraką formę. Jedną z nich jest działający u nas Bank Żywności, w którym osoby potrzebujące mogą uzyskać pomoc żywnościową.

W roku 2015 r. z takowej pomocy skorzystały 152 rodziny, czyli naszymi działaniami objęliśmy 377 osób. Wydano 3 482 paczki, w których w sumie znajdowało się 60 ton 452 kg i 210 g produktów.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR. 

 

Pomoc w ramach programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.