Regulamin Biegu Miłosierdzia 2019

R E G U L A M I N
VI BIEG MIŁOSIERDZIA

 

1. Cel:

 • zbiórka funduszy na doposażenie kuchni dla bezdomnych

 • uwrażliwienie na potrzeby osób ubogich

 • popularyzacja aktywnego wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych

 

2. Organizatorzy:
Fundacja ufam Tobie
Parafia Miłosierdzia Bożego w Częstochowie

 

3. Terminy i miejsce:
28 kwietnia 2019r.
Dolina Miłosierdzia, ul. o. Kordeckiego 49, Park Wypoczynkowy„Lisiniec”,42-226 Częstochowa
Łączny dystans: ok. 5 km. Profil trasy: przełaj.

 

4. Program minutowy:
Start ok. godz. 17.30
Limit czasowy 1,5 h

 

5. Zgłoszenia:
– przez internet do 27 kwietnia 2019 r. poprzez stronę www.dolina-milosierdzia.pl
– osobiście w dniu Biegu od godz. 13.00

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń przez stronę internetową, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Biegu.

 

6. Zasady biegu:
Bieg nie ma formuły zawodów. Nie ma klasyfikacji pomiarowej, czyli brak jakiejkolwiek rywalizacji. Organizowany jest w formie happeningu. Uczestnicy potwierdzając swój udział własnoręcznym podpisem w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu. Otrzymują wówczas w formie wypożyczenia podkoszulkę typu „sportive” z logo sponsorów Biegu. Za każdego uczestnika, który podpisał się w Biurze Biegu sponsorzy przekazują 5 zł na doposażenie kuchni dla bezdomnych. Po zakończeniu Biegu uczestnik zobowiązany jest do zwrotu podkoszulki. Za uczestnictwo w Biegu otrzymuje upominek.

 

7. Warunki uczestnictwa:
Wszyscy zawodnicy startujący w tym Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym. Biuro Organizacyjne będzie mieściło się: przy ul. o. Kordeckiego 49; 42-226 Częstochowa.

Weryfikacji będą podlegały dane osobowe uczestnika Biegu oraz jego wiek. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną do kontroli danych osobowych i daty urodzenia. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu.

Osoby, które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

Uczestnicy Biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom organizatorów oraz kierujących ruchem .

 

8. Nagrody:
Nagrodą jest satysfakcja z udzielenia pomocy potrzebującym. Organizator nie przewiduje nagród rzeczowych.

 

9. Zasady finansowania

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.

 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

 • Brak opłaty startowej

 

10. Ochrona danych osobowych

 • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

 • Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronach internetowych Organizatorów i w materiałach reklamowych Biegu.

 • Uczestnik wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony organizatorów.

 • Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z klauzulą informacyjną.

 

10. Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i wydarzenia losowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania Biegu i na terenie imprezy.

 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 1000 uczestników lub zwiększenia liczby uczestników Biegu.

 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

 • Sytuacje sporne rozstrzyga Organizator Biegu. Jego decyzje są nieodwołalne. Będą one rozpatrywane w czasie 48 godzin.

 

ORGANIZATORZY BIEGU:

Parafia Miłosierdzia Bożego
Ks. Andrzej Partika, proboszcz
tel. /34/ 365 54 11
e-mail: milosierdzie@sac.org.pl

Fundacja ufam Tobie
Jolanta Kobojek, prezes Fundacji
tel. 696 843 743
e-mail: fundacjaufamtobie@gmail.com

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.Administratorem danych osobowych jest Fundacja ufam Tobie, ul. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa, NIP 5732858185.

2.Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych oraz związanych z organizacją biegu w dniu 28.04.2019.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której danej dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – zgłoszenie się uczestnika biegu jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz wizerunku.

4.Uczestnik jest świadomy, że zdjęcia, filmiki, nagrania będą udostępniane innym podmiotom: media, prasa itp. Będą udostępniane na stronie internetowej fundacji oraz na mediach społecznościowych administrowanych przez upoważnioną osobę z fundacji. Odbiorcy danych osobowych: upoważnione osoby z fundacji do przetwarzania danych osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, współorganizatorzy: Parafia Miłosierdzia Bożego. Odbiorcami będę również podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia z Administratorem, jeżeli będzie taka potrzeba.

5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu zakończenia biegu.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie po zakończeniu biegu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa (roszczenia).

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w biegu.

 

Regulamin do pobrania w pliku pdf:
http://dolina-milosierdzia.pl/images/RegulaminBieguMilosierdzia_2019.pdf